The Jedi Order > Lego

Lego Star Wars

Anakin Skywalker
Luke Skywalker
Luke Skywalker
Tres Amigos
Tres Amigos
Tres Amigos
Darth Vader, původně jsem myslel, že na basu, ale spíš asi sólová kytara
Wedge Antilles (basa) a Luke (kytara)
Yoda
Yoda
A na klávesy Obi-Wan Kenobi